JEDNOTA

Novinově vydavatelská instituce

Základní činností Novinově vydavatelské instituce Jednota je propagace českého jazyka, kultury a tradic, které si naši čeští předkové v 19. století přinesli s sebou na území dnešní Chorvatské republiky. Vydáváme týdeník Jednotu, časopis pro děti Dětský koutek, periodikum Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních, literárních, školských a historických otázek (1962).
Vytváříme také propagační materiály pro Svaz Čechů a krajanské spolky a instituce. Kromě těchto základních vydání publikujeme také literární díla a historické a další studie, jakož i učebnice pro žáky základních škol s výukou v českém jazyce.

JEDNOTA

Novinsko izdavačka ustanova

Osnovna djelatnost Novinsko izdavačke ustanove Jednota je promoviranje češkog jezika, kulture i tradicije koje su naši češki preci u 19. stoljeću donijeli na područje današnje Republike Hrvatske. Izdajemo tjednik Jednotu, dječji časopis Dječji kutak, godišnjak Češki pučki kalendar (1953) te Pregled kulturnih i literarnih, školskih i povijesnih pitanja (1962).
Izrađujemo također promo materijale Saveza Čeha te čeških beseda i institucija. Osim ovih osnovnih izdanja izdajemo i literarna djela i povijesne i druge studije te udžbenike za učenike osnovnih škola s nastavom na češkom jeziku.

Prohledejte/Pretražite

Digitální knihovna/Digitalna biblioteka

Týdeník Jednota/Tjednik Jednota

Jednota je jediný a jedinečný časopis v Chorvatsku. Své čtenáře informuje o
činnosti Svazu Čechů v Chorvatsku, o působení českých krajanských spolků,
menšinových rad a škol s výukou v českém jazyce. Zvláštní pozornost věnuje také
vzájemným česko-chorvatským vztahům. První číslo týdeníku Jednota vyšlo 16.
března 1946, a od té doby vychází 50 čísel týdeníku ročně. Součástí Jednoty je
dvakrát ročně literární příloha Studnice, která od roku 1961 dává krajanským
autorům možnost publikovat své práce.

Jednota (jedinstvo) je jedini a jedinstveni časopis u Hrvatskoj. Informira
čitatelje o aktivnostima i manifestacijama Saveza Čeha u Hrvatskoj, o čeških
manjinskih društava, vijeća češke nacionalne manjine te škola s nastavom na
češkom jeziku. Posebna pažnja se posvećuje uzajamnim češko-hrvatskim
odnosima. Prvi broj tjednika Jednota izašao je 16. ožujka 1946. i sve odonda
godišnje izlazi po 50 brojeva tjednika. U okviru Jednote dvaput godišnje izlazi
literarni prilog Studnice (izvor), u kojemu manjinski autori još od 1961. godine
imaju mogućnost objavljivati svoje radove.

Dětský koutek/Dječji kutak

Měsíčník Dětský koutek je moderní, pestrý časopis, věnovaný českým dětem v
Chorvatsku. Informuje o událostech v krajanském životě, nabízí výběr z české
literatury, zábavnou formou dětem přibližuje soudobý český jazyk a umožňuje
žákům českých škol uveřejňovat své literární a výtvarné práce. Česky psaný
Dětský koutek je nejstarším časopisem pro děti v Chorvatsku. Začal vycházet v
roce 1928 jako příloha pro děti týdeníku Jugoslávští Čechoslováci a v roce 1932
vyšlo první samostatné číslo Dětského koutku.

Mjesečnik Dětský koutek (dječji kutić) je moderni šaroliki časopis posvećen
češkoj djeci u Hrvatskoj. Donosi vijesti o zbivanjima u manjinskom životu, nudi
izbor iz češke književnosti, na zabavan način djeci približava moderni češki jezik i
omogućuje učenicima čeških škola da im se objave njihovi literarni i likovni
uradci. Dětský koutek na češkom jeziku je najstariji časopis za djecu u Hrvatskoj.
Počeo je izlaziti godine 1928. kao podlistak tjednika Jugoslávští Čechoslováci
(jugoslavenski Čehoslovaci), a 1932. godine izašao je prvi samostalni broj Dětskog
kouteka.

Naše periodika/Naše periodične publikacije

Český lidový kalendář (1953) vychází jednou ročně, uveřejňují se v něm
literární práce krajanů, paměti a vzpomínky a přehled činnosti Svazu Čechů a
všech spolků a škol.
Ve sborníku Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek
(1962) se uveřejňují studie související s krajanským životem a vzájemnými česko-
chorvatskými vztahy a představují se nové knižní tituly.

Český lidový kalendář (češki pučki kalendar, 1953.) izlazi jednom godišnje, u
njemu se objavljuju manjinski literarni radovi, sjećanja i uspomene te pregled
aktivnosti Saveza Čeha i svih manjinskih društava i škola.
U zborniku Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek
(Pregled kulturnih i povijesnih, literarnih i školskih pitanja, 1962.) objavljuju se
studije vezane za manjinski život, uzajamne češko-hrvatske odnose te se
predstavljaju novi knjižni naslovi.

Další publikace/Druga izdanja

Novinové nakladatelství Jednota vydává také literární díla krajanských autorů
v edici Knihovna krajanské tvorby, historické a etnografické studie a vzpomínkové
texty v edici Svědectví, edici Monografie, ilustrované knihy pro děti v Knihovničce
Jaro a další. Zvláštní kapitolou vydavatelské činnosti jsou učebnice pro české
školy, které financuje Ministerstvo vědy a vzdělávání RCH. Vydávají se autorské
učebnice českého jazyka a např. přírody a překlady učebnic z různých předmětů.

Novinsko izdavačka ustanova Jednota izdaje i književna djela manjinskih autora
u knjižnici Knihovna krajanské tvorby (knjižnica manjinskog stvaralaštva,
povijesne i etnografske studije i sjećanja u knjižnici Svědectví (svjedočanstva),
knjižnicu Monografie, ilustrirane knjige za djecu u ediciji Knihovnička Jaro
(knjižnica Proljeće) i drugo. Posebno poglavlje izdavačke djelatnosti čine
udžbenici za češke škole financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
RH. Izdaju se autorski udžbenici za Češki jezik i npr. Prirodu, kao i prijevodi
udžbenika iz raznih nastavnih predmeta.